niedziela, 21 lipca 2019

 

2014-07-02

Stawki za gaz i jego przesył

Stawki za gaz i jego przesył

Unia Pracy zawsze w swojej działalności kładzie nacisk na praworządność działania instytucji publicznych i dobro obywateli. Chcemy zwrócić uwagę Pana Prezesa na pewne niezgodności prawne rzutujące na działalność PGNiG.

PGNiG stosuje stawki na dostawę paliw gazowych i usług przesyłowych z odbiorcami, zobowiązując ich do zapłaty za 1 m3 gazu oraz jego przesyłu, według stawki określonej w dziesięciotysięcznych częściach złotego. Stanowi to jawne naruszenie prawa. Podstawy krajowego systemu pieniężnego zawarte w Ustawie o denominacji złotego z dnia 7 lipca 1994 roku, mówią w art.1, że z dniem 1 stycznia 1995 roku do obrotu wprowadzono nową jednostkę pieniężną - złoty. W art. 1 ust. 2 tej ustawy, określa się, że jednostka pieniężna o nazwie złoty będzie dzieliła się na 100 groszy. Powyższe zapisy nie nie dopuszczają zatem innego podziału polskiej jednostki pieniężnej niż na 100 groszy (100 części). Wymóg ten podkreśla Ustawa o NBP, określająca w art. 31, że znakami pieniężnymi w Polsce są banknoty i monety opiewające na złote i grosze.

Proceder niezgodnego z prawem ustalania stawek przez PGNiG trwa od 1995 roku do dnia dzisiejszego, gdyż jednostkowe ceny i stawki nie spełniają wymogów określonych w ustawach. PGNiG nie tylko nie stosuje się do zasad określonych w ustawie o denominacji, to rażąco narusza rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku i wystawiania faktur.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy tak sformułowanych cenach przez PGNiG, nikt nie może spełniać takiego świadczenia, bowiem jak wykazujemy powyżej, polski system pieniężny oparty jest o Ustawę o denominacji złotego oraz Ustawę o NBP, które nie zakładają podziału jednego grosza na dalsze części.

Stosowanie praktyki podziału grosza na dalsze części co stosuje PGNiG, stwarza przesłanki do bezwzględnej nieważności czynności prawnej określonej w art. 58 & 1 oraz art. 358 & 1 i art. 387 & 1 Kodeksu Cywilnego oraz w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, co sprowadza się do tego, że zwrotowi podlegają wszystkie świadczenia spełnione na podstawie czynności uważanych za nieważne. Podkreślamy, że ustawa zakłada podział złotego na 100 części, a nie jak stosuje PGNiG na 10000 części.

Taki stan rzeczy rzutuje również na to, że wadliwość umów zawieranych pomiędzy PGNiG a odbiorcami paliw nie może wywałać skutków prawnych w postaci zobowiązania podatkowego, co wynika z art. 2 ust.1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Unia Pracy, mając prezentowane powyżej argumenty, sugeruje natychmiastową zamianę umów PGNiG z odbiorcami z uwzględnieniem postanowień ustawowych o denominacji złotego, a do czasu zawarcia nowych umów wstrzymanie płatności wynikających z bieżących faktur.

Reasumując, nowe umowy PGNiG z odbiorcami powinny zawierać taryf (cennik) wyrażoną w cenach do 2 miejsc po przecinku. Trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest nieistotna, ponieważ końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki powyżej 0,5 grosza i wyższych nie można zaokrąglić w górę, z uwagi na dyspozycje art. 56 ust. 6 Ustawy Prawo Energetyczne, która zakazuje stosowanie wyższych cen niż w zatwierdzonych taryfach.

Dziwi nas sytuacja, że Urząd, który reprezentuje Pan Prezes przez tyle lat nie dopatrzył się tak rażących zaniedbań w kształtowaniu stawek na gaz i jego przesył.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana Prezesa o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do wprowadzenia przez PGNiG stawek za dostawę paliw i usług przesyłowych zgodnych z polskim prawem.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.