niedziela, 21 lipca 2019

 

2015-06-11

Program Lubuskiej Unii Pracy

Przedkładamy program Lubuskiej Unii Pracy zatwierdzony przez Lubuską Unię Pracy w lutym 2010 r. Mamy nadzieję, że wszyscy zainteresowani skutecznością działania naszej pratii przyjmą ten program do wiadomości i realizacji. Będziemy także niezmiernie wdzięczni za cenne uwagi do tego programu, które można składać pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie (adresy i telefony podane są w kontaktach).

PROGRAM LUBUSKIEJ UNII PRACY w GORZOWIE WLKP.

W TROSCE O LUDZI LUBUSKIEGO

Po 18 latach reformy państwa i ostatnich zmianach dotyczących samorządu na poziomie województwa, powiatu i gminy mieszkańcy regionu nadal są niepewni istnienia województwa o czym przekonują się z różnych wystąpień polityków. Ta niepewność powoduje mniejszy zapał mieszkańców do rozwoju tego regionu. Co za tym idzie nasz region otrzymuje też niższe środki zewnętrzne na jego aktywizację a wiele projektów i programów jest marginalizowanych. W tej sytuacji Lubuska Unia Pracy, wychodząc naprzeciw mieszkańcom naszego pięknego regionu, postanowiła przygotować własny program obejmujący nie tylko rozwój Lubuskiego, ale przede wszystkim umożliwiający tworzenie lepszych warunków dla ludzi poprzez wykorzystania ich kreatywności i inwencji w dziele budowy i rozwoju gmin i powiatów. Ludziom ma się żyć lepiej i dostatniej w przyjaznym otoczeniu bez obawy alienacji, dzielenia różnych środowisk i z perspektywą budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Po pierwsze ludzie

Rozwój regionu jest możliwy wskutek wykorzystania zasobów ludzkich posiadających nie tylko odpowiednią wiedzę,  kwalifikacje i doświadczenie, ale także mających możliwości budowania własnych siedlisk, czy też uzyskiwania ich na warunkach rynkowych bądź otrzymywanych od samorządu z powodu braku pracy. Dlatego istotnego znaczenia, dla możliwości rozwoju człowieka bądź rodziny, nabierają warunki bytowania.

Województwo Lubuskie nie jest w najgorszej sytuacji, chociaż stopa bezrobocia jest znaczna bo sięgająca około 13%. Oczywiście w poszczególnych powiatach, czy gminach ten wskaźnik ulega zmianie. Dlatego uruchomić należy takie mechanizmy w samorządach, które z jednej strony zaczną budować mieszkania socjalne dla najbiedniejszych, zaś z drugiej mieszkania w których Towarzystwa Budownictwa Społecznego odgrywają ważną rolę, gdyż powstały korzystając z kapitału samorządów i powinny nie tylko zarabiać na tym budownictwie, ale także stosownie do nazwy stać się bardziej społecznymi. W innych przypadkach należałoby zweryfikować ich działania. Poprawa warunków bytowania to przede wszystkim możliwość zatrudnienia i godziwych warunków pracy i płacy. Bo czyż za godziwe warunki płacy (1000 zł. miesięcznie) można uznać takie, gdzie pracownik najemny przeznacza 35-40% na utrzymanie warunków zamieszkania, a pozostałe 60-65% przeznacza na biologiczne zabezpieczenie funkcjonowania organizmu?  Czy takie warunki dają szansę rozwoju? Dlatego szczególną troską należy objąć te grupy społeczne, które nie mają możliwości uzyskania większych dochodów także z przyczyn losowych. Należy w większym stopniu angażować te środowiska do prac publicznych i tworzyć warunki do dodatkowego uzyskania wynagrodzenia. Wielki czas by w XXI wieku przerwać rozwój patologii, alienacji i rozpocząć budowę głębszych więzi społecznych, gdyż jak widać nie zajmuje się tym żadna organizacja w tym  także te mieniącymi się zwać moralnymi. Nadszedł wreszcie czas na likwidację dualizmu moralnego zarówno instytucjonalnego jak i ludzkiego.

Życie codzienne pokazuje, że to wskutek ogromnego rozrostu patologii i wielkich enklaw biedy człowiek nie uzyskując z nikąd pomocy posuwa się nawet do niszczenia własnego nowonarodzonego potomstwa. Czy godzi się by w społeczeństwie mającym za ważny cel idee Jana Pawła II dochodziło do tak drastycznych i kompromitujących historii. Co robi się w tej materii? Co robią różne organizacje rządowe, samorządowe i mieniące się moralnymi? Czy te działania są wystarczające?

Propozycje naszej partii są daleko idące. Pragniemy nie tylko pomagać tym ludziom, ale także będziemy tworzyć różnorodne warunki do poprawy bytu ekonomicznego wykorzystując samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki oraz skutecznie egzekwować działalność tych organizacji, które moralnie ponoszą odpowiedzialność. W obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić płatną służbę zdrowia, podczas gdy znaczna część ludzi żyje w biedzie i nędzy nie mając możliwości wydostania się z tego zaklętego kręgu. Stąd uważamy, że opieka zdrowotna musi być bezpłatna na równi z edukacją. Państwo musi stworzyć takie mechanizmy by w tych dziedzinach życia społecznego wyeliminować ogromnych rozmiarów patologie.

Takie postępowanie wymaga skoordynowanych działań i budowy systemu społecznego wrażliwego na krzywdę ludzką, na kształtowanie postaw społecznych, ale jednocześnie także na sprawne funkcjonowanie systemu edukacji i wychowania przedszkolnego. Powszechnie wiadomo, że pierwsza faza socjalizacji następuje wraz z narodzinami i trwa do wieku przedszkolnego. Świadomi rodzice, dobrze wyedukowani i mający zabezpieczone warunki egzystencji stanowić będą opoką dla potomstwa ciekawego świata. Tu w najniższej komórce społeczne zwanej rodziną następują u dziecka pierwsze doznania pozytywne i negatywne. To tu dziecko kształci swój charakter od chwili narodzin. Dlatego ważne i świadome musi być ich postępowanie, które może być kształtowane przez socjalizację przedszkolną i szkolną. Nie można dopuszczać do przemocy i innych patologii w tej społecznej komórce jaką jest rodzina. Efekty można uzyskać nie tylko poprzez zaangażowanie rzeczywiste wszystkich organizacji i społeczeństwa ale także poprzez tworzenie podstaw do budowy lepszych warunków ekonomicznych na tym poziomie. Ponadto właściwe dobranie i treści i postawienie stosownych wymogów dla wszystkich uczestników wychowania przedszkolnego i szkolnego stworzy warunki do przyswajania wiedzy bez tematów tabu. Nie ma nic gorszego w edukacji niż pomijanie, stosownie do wieku dla edukowanych treści zagadnień, które przekazywane przez rówieśników bywają zniekształcane i w efekcie mogą prowadzić do patologii. Konieczne jest zatem wprowadzenie kształcenia dzieci i młodzieży w sferze wychowania seksualnego z ujawnieniem wszystkich skutków ubocznych. Dlatego uważamy, iż samorządy na wszystkich poziomach a więc gminnym, powiatowym i wojewódzkim mają w tej materii wiele do zrobienia. Zbyt mało odwołujemy się przed podjęciem decyzji do społeczności lokalnych, nie należy bać się napiętnowania także tych, którzy ponoszą odpowiedzialność moralną.

Nie można zapominać także o kadrze pedagogicznej, która musi mieć nie tylko lepsze warunki ekonomiczne, ale także powinna zostać wyposażona w nowoczesne elementy dydaktyki. Dzisiaj bowiem nie wystarczy już młodzieży opowiadać. Młodzież musi widzieć w swoim nauczycielu nie tylko wychowawcę, ale także partnera do rozmów. Wielki czas na większą tolerancję w stosunkach nauczyciel-uczeń, ale także we wzajemnym poszanowaniu. Samorząd w tym zakresie ma wiele do zrobienia a politycy muszą poprzez uczestnictwo pomagać rozwiązywać nabrzmiałe problemy. Nie może być tak jak to jest obecnie, że w kierowaniu szkołą czy przedszkolem panuje dualizm. Takie dwugłowe byty przynoszą tylko szkodę miast pomagać w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i budowie moralnej przyszłych pokoleń. Uważamy także za celowe budowę nowych przedszkoli i właściwe kształtowanie różnorodnych ośrodków edukacyjnych.

W całym procesie socjalizacji ważne są także wartości kulturowe. Nie mogą one być jednak stosowane tylko jako narzędzie ideologiczne, ale przede wszystkim, jako czynnik kształtujący postawy uczestników tego procesu. Nadużywanie różnego rodzaju symboli prowadzi do tworzenia się wokół nich grup młodzieżowych wpływających negatywnie na proces socjalizacji, który niejednokrotnie ulega zaburzeniu. Nie sprzyja to rozwijaniu tolerancji i wywołuje agresywne postawy prowadząc w rzeczywistości do konfrontacji. Rozwijanie wartości kulturowych nie obciążonych dualizmem moralnym i fanatyzmem stwarza szansę na budowanie własnej tożsamości kulturowej społeczności lokalnych, co w procesie rozwoju kultury i znacznym wywieraniu nacisku przez media, stwarza nadzieję na budowę więzi społecznych a w konsekwencji społeczeństwa obywatelskiego. Dobra kultury, zarówno materialne jak i nie materialne powinny być szczególnie chronione i wskazywane jako ważny element kształtowania dialogu regionalnego, a więc wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Dlatego istotna rolę w tym procesie będą odgrywać twórcy różnych dziedzin kultury umożliwiając lansowanie na poziomie lokalnym i regionalnym istotnych wartości duchowych. Dialog kulturowy i wzajemne przenikanie się różnych dziedzin sztuki przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i umożliwi promowanie różnych lokalnych środowisk. Żądać należy w telewizji publicznej i radia publicznego znacznego udziału w promowaniu tych wartości. Zarówno publiczna telewizja regionalna jak i publiczne radio regionalne powinny mieć rady programowe wyposażone w stosowne narzędzia do kształtowania takich programów poprzez kierownictwa tych jednostek. Uważamy, że do tych gremiów wybrani powinni zostać nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale i samorządowych.

Aktywizując udział społeczności lokalnych w różnych działaniach będziemy pobudzać do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nie tylko, że rozbudzimy dialog na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym ale jednocześnie w ten sposób zaczniemy budować podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Naszym pragnieniem jest by mieszkańcy naszego województwa nie tylko aktywnie działali na niwie społecznej, ale by szli także do wyborów samorządowych rozumiejąc powagę chwili i działań dzięki którym mogą żyć lepiej lub sobie te warunki znacznie pogorszyć. Taki świadomy wybór staje się możliwy i podkreślić należy, że niejednokrotnie ma on kapitalne znaczenie. Oczywiście zmian w wyborach do samorządów wymagają dotychczasowe zasady. Partia musi dzisiaj poszukiwać w środowisku najlepszych kandydatów i być poza wszelkimi podejrzeniami o: totalitarne zapędy jej członków i kierownictwa na poziomie gminy, powiatu i województwa,  łapownictwo, konfliktowość społeczną, dualizm moralny i fanatyzm. Prawnie zabronić należy przenoszenia się po wyborach z klubu do klubu. A to oznacza, że wyborca jest pewien, iż wybrany będzie reprezentował interesy gminne, powiatowe lub wojewódzkie w określonym klubie. Takie działania stają się czytelne dla wyborcy i pozwalają mu na podjęcie właściwych decyzji.

 

Po drugie środowisko

Dla bezpiecznego funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym muszą być podejmowane takie działania, które umożliwią samorządom kompleksową ochronę poprzez zrównoważony rozwój i planowe działania. Nie można dopuścić do tego by dla następnych pokoleń środowisko pozostało zdewastowane. Oczekiwać należy, że samorządy tę misję doskonale wypełnią. Co prawda istotnych działań wymaga ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń, ochrona wód poprzez rozwój infrastruktury technicznej i wreszcie ochrona ziemi i cennych przyrodniczo obiektów. Radykalnych zmian wymaga zarządzanie wielkimi ciekami wodnymi jak rzeki i dorzecza oraz rozwój melioracji. Trudno w tym kontekście zgodzić się na gospodarstwa rolne z przemysłową hodowlą, gdyż dotychczasowe doświadczenia pokazały, że takie fermy tuczu to wielkie zanieczyszczenie gleby i wód, bowiem ogromne ilości gnojowic i innych odpadów dewastują środowisko. W otoczeniu takiej fermy nie da się ani żyć ani mieszkać. Wymagana jest tu zdecydowana interwencji społeczności lokalnych, zaś podmiot, który niszczy środowisko powinien być zlikwidowany a jego właściciele ukarani i obciążeni kosztami rekultywacji zdegradowanego obszaru.

Nie można wyobrazić sobie naszego regionu, powiatu czy gminy bez przyrody ożywionej i nieożywionej. Tym bardziej, że region nasz jest turystycznym zagłębiem z takimi perełkami jak Sławno i okolice, Sulęcin i okolice czy Dobiegniew i okolice. To na terenie naszego województwa mamy parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody itd. Tym się szczycimy i przyciągamy innych pokazując tę przyrodę poprzez wykorzystanie różnych tras rowerowych, kajakowych czy pieszych. Trudno sobie wyobrazić turystów, którzy zechcieliby przyjechać do gmin zaniedbanych nie tylko estetycznie, czy architektonicznie, ale zanieczyszczonych. Dlatego uważamy, że zmianie musi ulec sposób finansowania ochrony środowiska w gminie. Dzisiaj już nie wystarczą gminne, czy powiatowe fundusze ochrony środowiska. Uważamy, że wojewódzki fundusz ochrony środowiska także powinien zostać przekształcony i pozbawiony przedstawicieli administracji rządowej. Koordynacja działań dzisiaj nie wymaga aby przedstawiciel ministra środowiska uczestniczył w pracach wojewódzkiego funduszu jako przewodniczący rady nadzorczej. Dość centralizacji. Wszyscy zapowiadają, że decentralizacja będzie obejmowała, coraz większe obszary środowiska. W rzeczywistości jest to fikcją. Czas aby wojewódzki fundusz stał się organizacją finansującą ochronę środowiska w województwie z pełną odpowiedzialnością materialną kierujących nią osób. Uważamy, że powinny zostać ściśle określone kryteria wraz z konkursem na członków rady nadzorczej pośród których nie powinno być przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Region nasz posiada znaczące środowisko naukowe, organizacje pozarządowej i samorząd, aby skład rady nadzorczej można było wyłonić w drodze konkursu. Podobnie powinno być z zarządem funduszu, który powinien być wyłaniany także w drodze konkursu i zatrudniany przez radę nadzorczą, która ponosi pełną odpowiedzialność materialną za skutki funduszu na równi z zarządem.

Gospodarka leśna powiązana z gospodarką łowiecką powinna w sposób szczególny troszczyć się o rozwój i stan zdrowotny lasów i zwierzyny. Od dawna wiadomo, że czystość środowiska i lasy stanowią dogodne miejsca dla rozwoju zwierzyny nie tylko płowej. Niewłaściwa gospodarka leśna może więc nie tylko uniemożliwić rozwój turystyki (np. polowania dewizowe), ale jednocześnie doprowadzić do znacznego zmniejszenia stad zwierząt i uniemożliwić ich rozwój. Zaburzony w ten sposób może zostać łańcuch pokarmowy. Działając poprzez swoich członków w organizacjach pozarządowych i w samorządzie będziemy chcieli skuteczniej zarządzać egzekwując realizację strategii zrównoważonego rozwoju, programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami czy wieloletnich planów inwestycyjnych. Uważamy, że w większym zakresie rozwijać należy edukację ekologiczną poprzez tzw. ścieżki dydaktyczne, spotkania ekologiczne itp. Będziemy chcieli w swoich działaniach zwrócić uwagę nie tylko na poziom edukacji, ale także na kierunki edukacji, które jak dotąd są bardzo ogólnikowe.

            Zanieczyszczone powietrze to w rzeczywistości degradacja lasu wskutek depozycji suchej i mokrej. Tylko ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami daje szansę na normalny rozwój drzewostanu. Stąd konieczne staje się ukształtowanie i stworzenie mapy zagrożeń ekologicznych także na różnych poziomach procesu decyzyjnego. Dzięki temu społeczności gminne, powiatowe czy też regionalne poprzez uczestnictwo w organizacjach pozarządowych i w działalności samorządowej będą mogły na bieżąco śledzić stan środowiska. Zminimalizuje się w ten sposób poziom degradacji i jednocześnie utrudni lub wręcz uniemożliwi wydawanie przez organy wykonawcze samorządu (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) decyzji mogących mieć wpływ na pogorszenie tego stanu. Zostanie też przedstawiony obraz emitorów stałych i ruchomych zanieczyszczających powietrze, co znacznie ułatwi ocenę stanu zagrożenia środowiska.

            Woda stanowi podstawę bytu w życiu człowieka i jako taka musi podlegać szczególnej ochronie. Co prawda w województwie lubuskim nie możemy narzekać na brak wód powierzchniowych i podziemnych jednak ich poziom czystości pozostawia wiele do życzenia. Tylko około 5% wód podziemnych znajduje się w najwyższej klasie czystości. Oznacza to, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, mimo, że już wiele istotnych inwestycji zrealizowano. Woda jako nośnik zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych wskutek depozycji mokrej powoduje niszczenie systemów korzeniowych co bardzo niekorzystnie wpływa na obszary zalesione. Prowadzi też do ograniczenia rozwoju ptactwa wodnego i wskutek tego zaburza łańcuch pokarmowy. Dlatego muszą być podejmowane zdecydowane działania dotyczące ochrony tych zasobów przez zanieczyszczeniami. Wymaga to monitorowania różnorodnych przedsięwzięć i ochrony jej dróg. Szczególnie niebezpieczne mogą być niecki podziemne z których wydobyto ropę i gaz a do których z powierzchni ziemi wtłacza się pozostałości ropopochodnych. Zanieczyszczenie tych ścieków innymi substancjami chemicznymi może prowadzić do erozji niecek, pęknięć a następnie przedostawania się zgromadzonych tam zanieczyszczeń do wód podziemnych i w konsekwencji poprzez system poboru wody do organizmu człowieka. Dlatego nie możemy godzić się z postawami współobywateli, którzy rzeki i jeziora traktują jako myjnie samochodowe bądź też miejsca odpadów stałych (folie, butelki, puszki itp.). Woda stanowi dla nas źródło życia i jako taka musi być chroniona. Należy przekonać wszystkich do jej ochrony i do racjonalnego korzystania. Pamiętać trzeba, że czyste wody podziemne mogą stanowić doskonałe źródło dochodów przy wytwarzaniu wody lubuskiej zaś gminy na terenie których takie wytwórnie powstaną mogą mieć dodatkowy dochód.

            Region nasz ma także szereg kopalin, których wydobycie może prowadzić do dewastacji środowiska. Ma też złoża geotermalne, co stwarza szansę na rozwój ośrodków związanych z wodolecznictwem. Uważamy, że proces ten wymaga monitorowania, gdyż może doprowadzić do degradacji środowiska, która i tak postępuje wskutek budowy drogi szybkiego ruchu z północy na południe.

 

Po trzecie infrastruktura techniczna

Dla zabezpieczenia rozwoju człowieka i ochrony jego środowiska naturalnego niezbędne jest ukształtowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej, ciepłowniczej i drogowej.  Problem jednak tkwi w tym by chronić nasze otoczenie już w miejscu powstawania odpadów. W zasadzie można mówić o dwóch poziomach odpadów a mianowicie o odpadach komunalnych i przemysłowych. Do niedawna choć i obecnie odpady komunalne nadal stanowią pewien problem. Co prawda znacznie wzrosła liczba oczyszczalni ścieków w związku z rozwojem wodociągów to i tak na wsi i w małych miejscowościach pozostaje wiele do zrobienia. Wymaga to naszym zdaniem zdecydowanych działań. Chodzi o to by odpady komunalne zostały w całości skierowane do oczyszczalni ścieków. Przy rozrzuconej zabudowie stanowi to problem związany z koniecznością ponoszonych nakładów, ale i tu jest coraz więcej indywidualnych rozwiązań. Można bowiem wykorzystać tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gorzej kiedy na wsi mamy do czynienia z odpadami poprodukcyjnymi tj. obornikiem i gnojowicą. Problem utylizacji tych odpadów wymaga niezbędnych rozwiązań. Uważamy, że dla konieczności poprawy stanu środowiska jest to absolutnie niezbędne i konieczne. W wielu przypadkach nie rozwiązany pozostaje problem kanalizacji burzowej i oczyszczenia wód. Z ulic i dróg spłukiwane są różnorodne odpady (nie tylko chemiczne) które wymagają utylizacji, a które pozostają w środowisku bez oczyszczenia. Są to odpady dość niebezpieczne, a mianowicie: pyły ze zużytych opon,  wycieki olejów, resztki środków chemicznych itp. Problem stanowią także odcieki ze składowisk odpadów stałych, które często płyną do ziemi oraz osady pościekowe. Dlatego utylizacja składowisk śmieci komunalnych staje się nakazem chwili. Będziemy popierać działania samorządów zmierzające do likwidacji tych składowisk. Uważamy też za celowy wytwarzanie biogazu, który stanowić będzie alternatywne źródło energii. Budowa linii energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ropociągów stanowią nie tylko zagrożenie dla otoczenia wskutek możliwej awarii np. pęknięcie, ale także poprzez promieniowanie elektromagnetyczne. Takie inwestycje naszym zdaniem wymagają szczególnego nadzoru i poszukiwania takich rozwiązań by w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko. W tym aspekcie niezbędna jest większa rola organizacji pozarządowych. Będziemy dbać także o bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu.

Budowa dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych musi dzisiaj uwzględniać rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony życia innych gatunków. Budowa przepustów pod drogami, odwodnienie itp. to zbyt mało jak na konieczność ochrony środowiska. Dotychczasowe rozwiązania obejmujące obsuwanie się ziemi na skarpach poprzez zabezpieczenie siatkami okazały się szkodliwe, gdyż giną tam płazy. Wymaga to lepszych rozwiązań i większego udziału samorządu oraz organizacji pozarządowych.

Mimo, iż jesteśmy regionem stosunkowo małym to i tak w naszym regionie jest sporo do zrobienia poza drogami lądowymi. Nadal nie w pełni są wykorzystywane drogi wodne. Idzie tu nie tylko o melioracje i zachowanie polderów chroniących nas przed powodzią, ale także o umiejętne gospodarowanie przestrzenią i wykorzystywanie istniejących akwenów wodnych także jako dróg transportowych służących nie tylko turystyce.

Im lepiej zorganizowana i bardziej sprawna będzie infrastruktura techniczna tym szybciej będą rozwijały się gminy i powiaty a w konsekwencji także województwo. Poprawi się także bezpieczeństwo komunikacyjne, co ma niebagatelne znaczenie.

 

Po czwarte gospodarka

Stabilny rozwój naszego regionu a w nim powiatów i gminy jest możliwy przy dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej, ochronie środowiska i poszanowaniu istniejących walorów przyrodniczych a także wykorzystaniu zasobów ludzkich w celu minimalizacji bądź likwidacji bezrobocia, enklaw biedy i patologii. Z uwagi na znaczne obszary zalesione (około 50%) i duże powierzchnie wód znajdujące się w naszym regionie rozwój turystyczny regionu stanowić powinien podstawę rozwoju. Aby tak się stało, aby ten kierunek rozwoju umacniać rozbudowywać należy infrastrukturę turystyczną, która jest mimo podejmowanych działań znacznie zaniedbana i nie doinwestowana. Wykorzystać w większym zakresie niż dotychczas należy doświadczenia w rozwoju różnorodnych form turystyki a przede wszystkim agroturystyki, która poprawi byt ekonomiczny mieszkańców a co za tym idzie i gmin. Tworzyć będziemy warunki do rozwoju nie tylko turystyki indywidualnej, ale także turystyki masowej i specjalistycznej (np. wędkarstwo, łowiectwo, żeglarstwo itp.). Służyć temu muszą skuteczniejsze działania samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkiego. Większej skuteczności w tym zakresie wymagać będziemy od organizacji zajmujących się dbałością o  środowisko, o jego czystość i bezpieczeństwo. Wymaga to egzekwowania od różnych podmiotów gospodarczych oczyszczania ścieków poprodukcyjnych i utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Należy dołożyć większych starań i aktywniej prowadzić nadzór nad transportem szczególnie niebezpiecznym przez obszary naszego regionu (np. transport chloru, stężonych kwasów itp.) poprzez współpracę z organizacjami rządowymi.

Wspomagać będziemy poprzez samorządy te sfery rozwoju gospodarczego, które nie będą degradowały środowiska a przyczynią się do rozwoju usług około turystycznych. Stworzymy system monitorowania podmiotów gospodarczych, które mają niekorzystny wpływ na stan środowiska. Będziemy chronić nasz region przed gospodarką rabunkową i dbać o rozwój zrównoważony i bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców regionu.

Oczekiwać będziemy większej aktywności na rzecz rozwoju regionu od działających banków, ubezpieczycieli i izb gospodarczych.  

 

Po piąte skuteczne zarządzanie

Dla sprawnego rozwoju regionu i zrealizowania proponowanych założeń niezbędne jest tworzenia zaplecza kadrowego i doskonalenie ludzi desygnowanych do działania w organach samorządu. Przywiązujemy dużą wagę do właściwego doboru kadr biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i wiek. Pragniemy aby desygnowane przez nas osoby do działania w samorządzie posiadały znajomość prawa i były cenione w swoich środowiskach. To te kadry wygrywając wybory będą realizowały przyjęte założenia i nadawały ton rozwoju gminom, powiatom i województwu.

Będziemy też inspirować do działania organizacje pozarządowe i różne środowiska aby zharmonizować niezbędne działania na rzecz skutecznego rozwoju naszego regionu. W większym zakresie niźli dotychczas będziemy wykorzystywać Internet w celu uzyskania opinii społecznej na określone tematy od współobywateli. Tworzyć będziemy możliwości transmisji obrad organów samorządowych różnych szczebli. Jesteśmy przekonani, że służyć to będzie rzetelniejszej ocenie pracy tych organów jak i poszczególnych radnych.

Obsadę stanowisk realizować będziemy w drodze konkursów przez specjalnie powołane komisje konkursowe spośród przedstawicieli nauki zajmujących się zarządzaniem. Będziemy także prowadzić ranking dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałka. Chodzi o to by mieszkańcy naszego regionu mogli także oceniać desygnowanych przez partię ludzi na stanowiska w samorządzie.  

 

 

Gorzów Wlkp., luty 2010 r.

 

                                                                                              Lubuska Rada Unii Pracy

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.