niedziela, 21 lipca 2019

 

2015-06-11

Statut Unii Pracy

STATUT UNII PRACY

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Artykuł 1

1. Unia Pracy, zwana dalej UP, jest partią polityczną.

2. Siedzibą władz naczelnych UP jest m. st. Warszawa.

 

Artykuł 2

Nazwa Unia Pracy (w skrócie UP) i jej symbol korzystają z ochrony prawnej.

 

Artykuł 3

1. Celem UP jest udział w życiu publicznym, a w szczególności wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy.

2. UP, stosownie do przepisów prawa, wskazuje swoich kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, Senatu, innych organów państwowych i władz samorządu terytorialnego oraz organizuje ich akcję wyborczą.

3. Sposób wskazywania kandydatów, o których mowa w ust. 2 oraz organizowania ich akcji wyborczej określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową.

 

Artykuł 4

Podstawą działalności UP jest praca społeczna członków, z wyjątkiem art.28, ust. 3. 

 

II. CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Artykuł 5

1. Członkiem UP może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, akceptuje program UP, nie jest członkiem innej partii politycznej oraz posiada pełnię praw publicznych.

2. Członkiem Unii Pracy nie może być osoba, która uczestniczyła w zwalczaniu demokratycznych i niepodległościowych dążeń społeczeństwa polskiego.

 

Artykuł 6

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków UP jest podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej oraz 3-miesięczny okres wstępny, który rozpoczyna się w dniu złożenia deklaracji. Koło może zaliczyć na poczet okresu wstępnego działalność w organizacji młodzieżowej UP.

2. Kandydat na członka UP w okresie wstępnym ma wszystkie prawa i obowiązki, które statut przewiduje dla członka, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ograniczenie praw wyborczych nie dotyczy wyborów do Zarządu Koła.

3. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje zarząd właściwego koła w terminie miesiąca od zakończenia okresu wstępnego. Jeżeli zarząd nie podejmie w tym terminie żadnej uchwały, uchwałę w sprawie przyjęcia podejmuje koło, a w razie jego bezczynności - na wniosek zainteresowanego - właściwa Rada Powiatowa, a w przypadku jej braku Rada Okręgowa.

4. Na terenach nie objętych działalnością kół Unii Pracy przyjęcie nowych członków następuje na podstawie uchwały właściwej Rady Powiatowej. Tam gdzie nie ma Rady Powiatowej, decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków podejmuje Rada Okręgowa.

5. Zarząd Koła jest zobowiązany zawiadomić właściwą Radę Okręgową i Radę Powiatową o przyjęciu nowego członka w terminie 30 dni, dostarczając kopię uchwały koła o przyjęciu członka i deklaracji członkowskiej. Rada Powiatowa lub Rada Okręgowa może, na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec uchwały koła przyjmującej określoną osobę w poczet członków. Osoba, wobec której Rada Powiatowa lub Okręgowa wyraziła sprzeciw, może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale wnieść odwołanie do Rady Krajowej. Rada Krajowa rozpatruje odwołanie w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia.

6. Od uchwały, odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Rady Powiatowej, a w przypadku jej braku Rady Okręgowej. Rada Powiatowa, a w przypadku jej braku Rada Okręgowa, rozpatruje odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego wniesienia.

7. W przypadku braku Rady Okręgowej, ich kompetencje przewidziane w ust. 3-6 przysługują właściwemu pełnomocnikowi Zarządu Krajowego UP.

8. Członek albo kandydat UP nie może należeć do więcej niż jednego koła.

 

Artykuł 7

Członkom przysługują następujące prawa:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz UP,

2) prawo udziału we wszystkich akcjach podejmowanych przez UP,

3) prawo udziału w komisjach tematycznych lub środowiskowych,

4) prawo odwoływania się we wszystkich sprawach ich dotyczących do właściwych władz oraz prawo otrzymania odpowiedzi w poruszanej sprawie,

5) kształtowania programu i polityki UP,

6) prawo do oceny władz i formułowania postulatów,

7) prawo używania odznak organizacyjnych UP.

 

Artykuł 8

Członkowie są obowiązani:

1) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał właściwych władz UP,

2) popierać cele UP i brać udział w realizacji jej zadań,

3) uczestniczyć w pracach właściwego koła lub innych struktur partii,

4) regularnie opłacać składki członkowskie.

5) w przypadku, gdy członek władz UP był trzykrotnie bez usprawiedliwienia nieobecny w ciągu roku na posiedzeniach danej władzy wówczas ta władza może dokonać stwierdzenia braku możliwości sprawowania przez niego tej funkcji oraz może pozbawić go tej funkcji.

 

Artykuł 9

1. Członkowie UP mogą być karani jedynie decyzją Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

2. Sądy koleżeńskie mogą wymierzać następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) czasowego pozbawienia biernego prawa wyborczego w UP,

4) czasowego zawieszenia w prawach członka UP,

5) wykluczenia z UP.

3. Właściwe władze UP kierując sprawę przeciwko członkowi do sądu koleżeńskiego, mogą podjąć uchwałę zawieszającą członka do chwili rozpoczęcia postępowania. Sąd, rozpoczynając postępowanie, może zadecydować o utrzymaniu zawieszenia do chwili wydania orzeczenia.

 

Artykuł 10

Koła prowadzą rejestry członków. Rada Okręgowa prowadzi rejestr członków oraz kół działających na terenie danego okręgu. Biuro Krajowe UP prowadzi rejestr centralny.

 

Artykuł 11

1. Członkostwo w UP zostaje zawieszone:

1) na podstawie uchwał właściwych władz,

2) na uzasadniony wniosek zainteresowanego.

2. Członkostwo w UP ustaje w wypadku:

1) śmierci,

2) wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3) wykluczenia,

4) wykreślenia z rejestru członków.

 

Artykuł 12

1. Członek może być wykluczony z UP w przypadkach, gdy jego postępowanie narusza statut lub uchwały odpowiednich władz, rażąco szkodzi interesom partii lub ciążą na nim zarzuty hańbiące.

2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Krajowy Sąd Koleżeński na wniosek zarządu właściwego koła, Rady Powiatowej, Rady Okręgowej, Zarządu Wojewódzkiego, Rady Krajowej lub Rzecznika Dyscyplinarnego. Wniosek jest podejmowany w trybie uchwały głosowanej w obecności więcej niż połowy członków koła (Rady Powiatowej, Rady Okręgowej, Zarządu Wojewódzkiego, Rady Krajowej), po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

3. Uchwała o wykluczeniu staje się skuteczna z upływem dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o niej zainteresowanego członka, chyba że w tym terminie wniesie on odwołanie do Rady Krajowej . Rada Krajowa powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie ośmiu tygodni od dnia jego wniesienia.

 

Artykuł 13

1. Członek może być wykreślony z rejestru członków UP tylko w wypadku gdy:

1) nie spełnia warunków formalnych określonych w art.5,

2) nie opłaca składek członkowskich od przynajmniej trzech miesięcy, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia, od którego wysłania minął co najmniej 1 miesiąc.

3) Nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 8 Statutu UP.

2. Uchwałę w sprawie wykreślenia podejmuje zarząd właściwego koła, po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień. Jeżeli zarząd właściwego koła nie podejmie takiej uchwały, może ją podjąć koło, a w przypadku jego bezczynności właściwa Rada Powiatowa, lub gdy jej brak Rada Okręgowa, lub pełnomocnik Zarządu Krajowego UP. W stosunku do członka władz uchwałę podejmuje instancja nadrzędna.

3. Uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia. Zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o wykreśleniu, wnieść odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Krajowy Sąd Koleżeński powinien rozpatrzyć odwołanie w terminie sześciu tygodni od dnia jego wniesienia.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE

 

 

1.Postanowienia ogólne

 

Artykuł 14

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz UP mają jedynie jej członkowie.

2. Władze UP działają kolegialnie i wyrażają swoją wolę wyłącznie przez podejmowanie uchwał.

3. Uchwały władz naczelnych UP są obowiązujące dla władz terenowych i wszystkich członków.

4. Uchwały władz terenowych są obowiązujące dla władz niższego szczebla i wszystkich członków z danego terenu.

5. Uchwały nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu, kolidować z przepisami prawa lub uchwałami władz wyższego szczebla.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, uchwały podlegają uchyleniu w całości lub w części przez właściwe władze wyższego szczebla.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do Rady Krajowej w trybie art. 24 ust. 7. Do czasu rozstrzygnięcia Rady Krajowej obowiązuje decyzja władz wyższego szczebla.

 

Artykuł 15

1. Władze UP mogą podejmować uchwały tylko poprzez głosowanie więcej niż połowy członków tych władz (quorum).

2. Kongres UP, Walne zebranie członków (delegatów), Rada Krajowa, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński oraz zebranie sprawozdawczo wyborcze koła może podejmować uchwały niezależnie od  quorum, pod warunkiem powiadomienia o terminie i proponowanym porządku obrad posiedzenia wszystkich członków (delegatów) listem poleconym albo pismem przekazanym inną drogą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia,

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu wymagają większości kwalifikowanej.

4. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciwko uchwale (większość względna), chyba że postanowienia statutu wymagają większości bezwzględnej.

5. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej albo głosowania tajnego zażąda ktokolwiek z uprawnionych do głosowania.

 

Artykuł 16

1.Wybory do władz UP dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby mandatów, można odstąpić od tajności wyborów z zachowaniem postanowień art. 15 ust. 5.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom (delegatom) danego gremium, chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Wygaśnięcie członkostwa we władzach następuje po upływie kadencji albo wskutek ustąpienia lub odwołania.

4. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/5 członków organu, który jest uprawniony do dokonania wyboru.

5. Do władz UP zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali najwyższą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania.

6. Nie można być jednocześnie członkiem władzy uchwałodawczej, rewizyjnej lub sądowej tego samego szczebla.

7. Jeśli statut nie stanowi inaczej, w miejsce członków organów kolegialnych, których mandat wygasł w trakcie kadencji, wchodzą osoby, które w odpowiednich wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej możliwości zarządza się wybory uzupełniające.

 

 

2. Władze naczelne

 

Artykuł 17

1. Władzami naczelnymi UP są:

1) Kongres,

2) Rada Krajowa,

3) Zarząd Krajowy,

4) Krajowa Komisja Rewizyjna,

5) Krajowy Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz naczelnych UP trwa trzy lata. Kongres Nadzwyczajny może skrócić kadencję aktualnych władz naczelnych bezwzględną większością głosów.

3. Rada Krajowa może większością 3/4 głosów podjąć uchwałę skracającą kadencję aktualnych władz i zwołać kolejny Kongres.

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.